leksikon

Gospodarenja otpadom

Leksikon je namijenjen svima koji žele ući dublje u područje nazivlja i pojmova koji se koriste u sektoru gospodarenja otpadom. Ovaj leksikon daje abecedni pregled pojmova koji se stalno nadopunjuju i unapređuju.

a

Proces u kojem se u neku procesnu jedinicu dovodi kisik. Primjer je dovođenje zraka u vodu radi prozračivanja, u reakcijsku smjesu radi provedbe oksidacijskih procesa, pretežito biotehnoloških, primjerice pri uzgoju aerobnih mikroorganizama u bioreaktorima.

Svi (bio)kemijski procesi za koje je nužna prisutnost kisika. Primjer takvog je kompostiranje.

Jedna od frakcija otpada. Sredstvo u koje se stavlja proizvod radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, prodaje, rukovanja i uporabe. Funkcije su joj: zaštitna (štiti robu od oštećenja, zagađenja, prljanja i drugih vanjskih utjecaja; štiti korisnike od opasnih tvari), skladišno-transportna (omogućava što bolje iskorištenje skladišnoga i transportnoga prostora), prodajna (privlači kupce izgledom), uporabna (omogućuje lako otvaranje i zatvaranje, doziranje), informacijska (daje korisnicima informacije o proizvodu), ekološka (nakon uporabe omogućuje održivo zbrinjavanje) i dr.

Kemijska formula – NH3, bezbojan plin, oštra, karakteristična mirisa, lakši od zraka, lako topljiv u vodi. U prirodi nastaje raspadanjem bjelančevina i vulkanskom djelatnošću. U tehnici se dobiva izravnom sintezom od sastavnih elemenata (dušik i vodik) pod povišenim tlakom i pri višoj temperaturi (Haber-Boschov postupak), a manje količine i iz amonijačnih voda. Amonijak je osnovica gotovo svih sintetski dobivenih dušikovih spojeva.

Anaerobna digestija podrazumijeva razgradnju organske tvari pomoću mikroorganizama bez prisustva kisika, uz nastajanje „zelenog energenta“ bioplina. Bioplin nastao anaerobnom digestijom može se koristiti za proizvodnju električne energije i topline. Uz bioplin, glavni produkt AD je digestat, koji se, nakon stabilizacije, može sigurno odložiti na odlagalište ili još korisnije upotrijebiti u slučaju detaljnije finalne obrade.

Svi procesi za čije provođenje nije nužna prisutnost zraka ili čistog kisika.

b

Prešanje sortiranog komunalnog otpada u bale; pomoću žice prešani otpad se veže u bale čineći kompaktnu cjelinu.

Biološka razgradnja organskih materijala jednim od postupaka biološke obrade otpada – kompostiranjem, digestijom ili gujavicama.

Biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. Vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

Smjesa plinova u kojoj je većina metan te ugljikov dioksid, dobiva se anaerobnom razgradnjom ili fermentacijom organskih tvari, uključujući gnojivo, kanalizacijski mulj, komunalni otpad ili bilo koji drugi biorazgradivi otpad.

Uključuje bilo koju organsku tvar u otpadu koju mikroorganizmi i druga živa bića mogu razgraditi na ugljikov dioksid, vodu, metan ili jednostavne organske molekule kompostiranjem, aerobnom digestijom, anaerobnom digestijom ili sličnim procesima.

Kemijski proces pri kojem se materijal razgradi bakterijama ili drugim biološkim elementima. To je važan proces u ekologiji i gospodarenju otpadom.

Nova tehnologija koja omogućava znatno kraće kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada u kontroliranim uvjetima.

Odlagalište u sklopu centra za gospodarenje otpadom s postupcima mehaničko-biološke obrade otpada, smatra se građevinom u kojoj je pospješen proces biorazgradnje odloženog otpada.

c

Postrojenja više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i postrojenja za obradu komunalnog otpada gdje se količina neiskoristivog otpada koji ostaje na kraju procesa obrade svodi na minimum inertnog otpada pogodnog za odlaganje.

Mehanički postupak koji uključuje uporabu centrifugalne sile za odvajanje čestica od otopine prema njihovoj veličini, obliku, gustoći, srednjoj viskoznosti i brzini rotora. Gušće komponente smjese migriraju dalje od osi centrifuge, dok manje guste komponente smjese migriraju prema osi.

Omjer masenog udjela ugljika i dušika; mikroorganizmi u svom metabolizmu koriste 30 jedinica ugljika na svaku jedinicu dušika, stoga je optimalan C/N omjer 25-30 : 1.

č

Gorivo od celuloznih materijala i biomase proizvedeno od otpada iz Dodatka V. dijela 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada.

d

Visokovrijedno organsko gnojivo, nastaje kroz proces anaerobne fermentacije u bioplinskim postrojenjima pri čemu se organski supstrati putem biokemijskih reakcija razlažu u jednostavnije spojeve koji su kao hranjivi elementi lako dostupni biljkama.

Ekstrakcija ili razgradnja čvrste tvari u tekućini (otapalu) pri povišenoj temperaturi, ali nižoj od vrelišta.

Prvi stupanj usitnjavanja, odnosno operacija procesne tehnike koja se služi vanjskom silom (gnječenjem, udaranjem i trljanjem) za smanjivanje zrna čvrstog materijala do prikladne veličine.

e

Kemijski proces koji se odvija uz oslobađanje topline (npr. gorenje), a ukupna promjena entalpije sustava je negativna.

Predstavlja takav dizajn proizvoda kod kojeg se uzimaju u obzir ekološki aspekti i to na način da se da efekti koje proizvod ima na životnu sredinu nastoje umanjiti u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.

Tvar koja ima štetan ili rizičan kemijski, biološki ili fizikalni utjecaj na ekosustav.

Proces pri čijem se odvijanju troši toplina, odnosno bilo koji proces sa povećanjem entalpije sustava.

Proizvodnja energije iz otpada s ciljem smanjenja korištenja fosilnih goriva poput plina, tekućih goriva ili ugljena za proizvodnju električne energije.

Tehnika obrade otpada koja podrazumijeva drastično smanjenje volumena otpada pri čemu se iz otpada proizvodi energija u vidu električne i/ili toplinske energije.

Službena eko-oznaka Europske unije (EU) kojom se označavanju „zeleni“ proizvodi i usluge tj. oni koji imaju manje nepovoljan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa u odnosu na istovrsne proizvode i usluge. Namijenjen je proizvodima koji se stavljaju na tržište EU.

f

Prirodni proces u kojemu mikroorganizmi, poput kvasaca i bakterija, pretvaraju ugljikohidrate u alkohol i kiseline.

Podrazumijeva upotrebu fizikalnih i kemijskih metoda u obradi otpada, u svrhu njegovog prevođenja u neopasni otpad ili u stanje u kojem se može iskoristiti u druge svrhe. Mogu biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Osnovan radi osiguravanja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.

Dio izdvojen iz neke smjese npr. frakcijskom destilacijom ili kristalizacijom

g

Predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, određen je Naputkom o glomaznom otpadu usvojenim temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

Gorivo proizvedeno iz različitih vrsta otpada, poput čvrstog komunalnog otpada, industrijskog otpada ili komercijalnog otpada.

h

Novija tehnologija gospodarenja komunalnim otpadom s ciljem daljnjeg iskorištavanja kao sirovine u drugim grana industrije. Proces je podijeljen u tri cjeline: Prihvat komunalnog otpada – Obrada komunalnog otpada – Razdvajanje komunalnog otpada.

Ravnomjerna raspodjela neke tvari u nekoj drugoj tvari.

Neovisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2015., a s djelovanjem je započela 17. rujna 2015. HAOP je nastao spajanjem Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP).

Tamna, organska tvar, nastala humifikacijom biljaka i životinja odnosno humus predstavljaju visokomolekularni organski spojevi u tlu nastali kao produkt djelomične razgradnje mrtve organske tvari (biljnih i životinjskih ostataka).

i

Otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.

Sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji se temelji na hijerarhijskom konceptu: Izbjegavanje – Vrednovanje (oporaba) – Odlaganje.

k

Propisan Pravilnikom o katalogu otpada, a sadrži upute za postupak kategorizacije, grupe, podgrupe i popis otpada.

Obuhvaća određivanja svojstava, porijekla i mjesta nastanka otpada uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom.

Kvalitetno organsko gnojivo i poboljšivač tla koji je dobiven procesom kompostiranja biootpada.

Proces razgradnje organskih tvari pod utjecajem mikroorganizama u aerobnim uvjetima pri čemu kao konačan produkt nastaje kompost.

Najjednostavniji i najjeftiniji sustav za kompostiranje koji se koristi za manja gospodarstva, a provodi se izvedbom hrpe ili stoga pa nema miješanja niti prevrtanja materijala.

Otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

Model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna, duža, vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

l

Ukopine u zemlji različitog oblika, dubine 1-4 m, obložene betonom, kamenom ili plastikom. Koriste se za biološku razgradnju otpadnih organskih sastojaka pomoću mikroorganizama.

m

Tehnologije obrade otpada kojima se zadržava izvorni kemijski sastav i struktura otpada.

Spoj ugljika i vodika s kemijskom formulom CH4. Plin je bez boje i mirisa te glavni sastojak zemnog ili prirodnog plina.

Faza u kojoj bakterije, aktinomiceti i gljive započinju razgradnju lako razgradivih molekula koje su bogate energijom. Za vrijeme njihove razgradnje zbog metaboličke aktivnosti dolazi do porasta temperature kompostne mase.

Skupni naziv za bakterije, arheje, gljive i protiste (praživotinje), vidljive pod mikroskopom.

Operacija procesne tehnike koja primjenjuje vanjsku silu (gnječenje, udaranje i/ili trenje) za smanjenje čestica čvrstoga materijala do potrebne veličine.

Pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a koja služi odvojenom prikupljanju propisanih vrsta otpada.

Usvojena je kao međunarodni znak za reciklažu koja znači da se materijal može preraditi nakon uporabe. Sadrži tri povezane strelice u obliku trokuta sa zaobljenim kutovima. Sve tri se nadovezuju jedna na drugu i svaka predstavlja ciklus recikliranja.

Otpad u morskom okolišu i obalnom području u neposrednom kontaktu s morem koji nastaje ljudskim aktivnostima na kopnu ili moru, a nalazi se na površini mora, u vodenom stupcu, na morskom dnu ili je naplavljen

Tvari koje uzrokuju mutaciju, tj. promjenu u nasljednim svojstvima organizma.

n

Tvari koje uzrokuju nadraživanje i upale sluznice nosa, grla, očiju i kože.

Svaki postupak oporabe kojim se odgovarajući neopasni otpad uporabljuje za nasipavanje iskopa ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju, pri čemu se otpad koristi umjesto materijala koji nije otpad i to u količini koja je neophodna za postizanje navedenih svrha.

Otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.

Proizvodni ostatak, koji nije ni otpad ni proizvod, i koji je upisan u Očevidnik nusproizvoda.

o

Bilježi se svaka nastala promjena stanja otpada (ulaz, izlaz, stanje i način). Vodi se za svaku godinu, svaku organizacijsku jedinicu te svaku vrstu otpada (ključni broj).

Nastaje na odlagalištima otpada anaerobnom razgradnjom kućnog otpada (krutog komunalnog otpada). Sastoji se od smjese plinova, bezbojan je te ima neugodan miris zbog tragova organskih sumpornih spojeva.

Građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište).

Okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

Tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlažu i pritom mogu uzrokovati vatru (kloriti, perklorati, vodena otopina vodikova peroksida, peroksid alkalnih metala i njihove smjese i dr.).

Predstavlja vrstu plastike kojoj su dodane određene kemikalije te soli metala kako bi ubrzale oksidaciju, odnosno inicirali proces prirodne degradacije te razgrađivanja plastike do mikrofragmenata plastike i metala koji nisu vidljivi kao zagađivači, ali ostaju u okolišu.

Otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.

Svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja otpada i oporabe otpada postupkom oporabe za koji se ne izdaje dozvola, lokacijama gospodarenja otpadom te vrstama i količinama otpada.

Otpad koji se ne može razvrstati.

Ubraja se sav biorazgradivi otpad, npr. ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, ostaci čaja (s vrećicama), biljne ostaci iz vrta i sl. 

Svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Stabilizirani produkt za čiju se biološku aktivnost smatra da je jednaka nuli i da je emisija stakleničkih plinova nakon odlaganja u odlagalište svedena na minimum ili je nema. Onečišćen je drugim vrstama otpada s kojima je bio odložen i dovezen u CGO, a proizvod kompostiranja ne može poslužiti kao oplemenjivač tla tj. nema upotrebnu vrijednost komposta.

Sirovina u energetskom i materijalnom smislu koja nastaje iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Podrazumijeva otpadno mazivo ulje i otpadno jestivo ulje.

Svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

Svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko (ulje koje se rabi u elektroenergetskim sustavima) i/ili termičko ulje (ulje koje se rabi u sustavima za grijanje ili hladenje) koje više nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih kutija, mineralna i sintetička maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine i hidraulička ulja osim ulja koja se primješavaju benzinima kod dvotaktnih motora s unutrašnjim izgaranjem.

Radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu.

p

Dijelovi ljudskog tijela, amputati, tkiva i organi odstranjeni tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i fetusi te drugi anatomski otpad definiran od strane stručnog osoblja u zdravstvu kao patološki otpad, te koji zbog etičkih razloga zahtjeva posebne uvjete gospodarenja kad potječe iz humane medicine. Takvim otpadom koji potječe iz veterinarske medicine gospodari se u skladu s posebnim propisima.

Broj koji služi kao mjera kiselosti, odnosno lužnatosti vodenih otopina a koji se dobiva kao negativan dekadski logaritam množinske koncentracije vodikovih iona u otopini.

Toplinska razgradnja organskog materijala pri povišenoj temperaturi i odsutnosti kisika pri čemu dolazi do promjene kemijskog sastava i stanja te nepovrativosti procesa.

Zakonom o gospodarenju otpadom, člankom  88. definirano je 13 posebnih kategorija otpada, koje su važne bilo s aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju. Posebne kategorije su: otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni tekstil i obuća, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadrže plastiku.

Stimulativna mjera kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.

Ispunjava se u odgovarajućem broju primjeraka od kojih po jedan primjerak zadržava osoba koja predaje otpad, osoba koja preuzima otpad i osoba koja prevozi otpad.

Objekt za prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne poluprikolice radi odvoza na konačnu obradu i trajno odlaganje.

Označava skup mjera kako bi se spriječile bilo kakve neželjene pojave.

Otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Fizičko-mehanički postupak kojim se krute čestice različitih veličina odvajaju propuštanjem kroz sito.

r

Postupak kojim se u posebnim tvornicama ili drugim industrijskim postrojenjima otpad pročišćuje, odnosno oplemenjuje za daljnju upotrebu.

Oblik nepotpunog sagorijevanja goriva (ugljen, biomasa, drveni ugljen, gradski otpad ili slično) kojim nastaje sintetski plin.

Mjesto za prihvat otpada, da bi se osiguralo učinkovito odvojeno sakupljanje potrebno je osigurati posude, odnosno kontejnere za odvajanje i privremeno odlaganje korisnog otpada.

Ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definirao je red prvenstva gospodarenja otpadom na sljedeći način: sprječavanje nastanka otpada – priprema za ponovnu uporabu – recikliranje – drugi postupci oporabe, npr. energetska oporaba – zbrinjavanje otpada.

Sadržaj harmonike

s

Mjesto i uređaj na kojem se spaljuje gradsko smeće, tvari i predmeti određeni za uništavanje paljenjem. Spalionice smanjuju volumen otpada (prethodno komprimiranog u kamionima za odvoz otpada) za 95-96%.

Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove.

Biootpad bogat ugljikom te usporava proces truljenja – suho lišće, sijeno, slama, suhi biljni ostaci iz vrta, suhi otkos trave, usitnjeno granje, piljevina, papir, karton

Visoko-temperaturni proces obrade otpada koji uključuje izgaranje organskih tvari u otpadnim materijalima. 

Posuda za prikupljanje i privremeno skladištenje odvojenih frakcija otpada.

Dovođenje u stalan položaj; ustaljivanje, učvršćivanje.

Plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u planetarnoj atmosferi.

Najzastupljeniji i najjači staklenički plin je vodena para. Plinovi kojih je manje i imaju slabiji učinak su ugljikov(IV) oksid i metan. Vodena para je uglavnom rezultat isparavanja hidrosfere i transpiracije biljnog pokrova, ugljikov(IV) oksid je rezultat aerobnog disanja i gorenja, a metan taljenja i raspada klatrata, anaerobnih procesa, kao i nekih industrijskih procesa (industrijski uzgoj životinja, pročiščavanje otpadnih voda, sječa šuma, prehrana).

š

Određena količina otpada odvojena od ostalog otpada koja se obrađuje postupkom oporabe. U slučaju kontinuiranog postupka oporabe šaržom se smatra količina koja se oporabi u jednom danu.

t

Prikaz nužnih uvjeta, s obzirom na sastav, da neki materijal (otpad) može izgarati bez dodatna goriva.

Postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada.

Brzina razgradnje u toj fazi raste do vrijednosti od oko 60°C. Iznad temperature od 55 °C opada aktivnost termofilnih funga dok termotolerantne i termofilne bakterije ostaju aktivne. Termofilna faza ujedno je važna zbog sanitacije, odnosno higijenizacije sirovog komposta.

Kemikalija ili smjesa koja može predstavljati rizik ili naštetiti zdravlju ili okolišu.

u

Visoko efikasni bio-enzimski pripravci koji poboljšavaju i ubrzavaju proces kompostiranja biljnog i kuhinjskog otpada.

Mehanički postupak smanjenja veličine čestica nekog materijala ili otpada na čestice određenih dimenzija i oblika.

Utiskivanje u prirodne stijene i šupljine nastale ljudskim djelovanjem (bušotine, iscrpljena ležišta soli). Primjenjuje se za opasne i neopasne vrste otpada. Koristi se tehnologija iz rudarstva i graditeljstva; pumpanje betona i injektiranje u tlo s ciljem povećanja nosivosti.

Postupak uzimanja uzorka iz skupa podjednakih uzoraka koji najbolje predstavlja cijeli njihov skup.

v

Mezofilni proces uz korištenje mikroorganizama i glista, odnosno kompostiranje pomoću glista pri čemu nastaje vermikompost ili glistenjak (vrlo kvalitetno organsko gnojivo).

w

Organski otpad se slaže u hrpe trapeznog ili polukružnog poprečnog presjeka. Hrpe se slažu u redove, a njihove dimenzije i broj ovise o količini otpada, raspoloživom prostoru, trajanju procesa te o mehaničkoj opremi. Osnovno obilježje ovih sustava jest prozračivanje mehaničkim prevrtanjem hrpe.

z

Odredbe ovoga Zakona utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Biootpad bogat dušikom te potiče proces truljenja – sirovi ostaci povrća i voća, talog kave i čaja, ljuska jaja, pokošena svježa trava, animalni ostaci, …

Mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

želite objaviti nove pojmove u

leksikon gospodarenja otpadom?

Pretplati se na naš

UniCompoST Newsletter!

Budite u toku sa svim novostima iz UniCompoST svijeta .